Čas startu

Čas startu vašeho týmu bude určen organizátorem na základě nahlášených časů jednotlivých členů vašeho týmu na 10 km, po uzávěrce elektronických přihlášek, teda po 31.8. 2016. Cílem organizátora je, aby všechny týmy doběhly do cíle v co nejkratším časovém intervalu. Je velmi důležité, aby tyto časy co nejpřesněji odpovídaly skutečnosti. Na jejich základě organizátor určí, za jaký čas váš tým pravděpodobně uběhne trať závodu. Nepřesnosti způsobí na takovéto délce trati velký rozdíl. Pokud nahlásíte časy nepřesně a poběžíte výrazně rychleji, může se vám stát, že vás organizátor zastaví na některé předávce. Pokud nemá některý člen týmu zaběhnutou a změřenou vzdálenost na 10 km, doporučujeme tak udělat co nejdříve, a to na nějakém závodu nebo v rámci tréninku týmu. Průměrný čas celého týmu nesmí překročit 60 min na 10 km úseku.

Střídání vozidel

Týmy se dvěma vozidly a s 6 běžci v každém vozidle budou postupovat při výměně běžců takto:   

Vozidlo č. 1 veze běžce s čísly 1 - 6 a vozidlo č. 2 veze běžce s čísly 7 - 12. Vozidlo č. 1 začne s běžcem č. 1 na startu. Po startu se vozidlo č. 1 přesune na předávku, kam doveze běžce č. 2, který převezme štafetu a běží svůj úsek. Běžec č. 1 nastoupí do vozidla č. 1 a vozidlo se přesune na další předávku, kde převezme štafetu běžec č. 3

Vozidlo č. 2 čeká na předávce po 6. úseku, kde převezme štafetu, a v závodě pokračují běžci s čísly 7 - 12. Vozidlo č. 1 opět převezme štafetu po 12. úseku. Tento postup pokračuje až do cíle.

Pouze jedno vozidlo na předávce

Z důvodu limitovaného místa na parkování je dovolena přítomnost pouze jednoho vozidla z každého týmu na předávce. V případě 12-členného týmu, vozidlo č. 1 může být přítomno na předávkách č. 1 - 6, vozidlo č. 2 na předávkách č. 6 - 12 atd. V případě menšího počtu členů týmu nebo v případě zranění člena týmu, se tyto předávky mění podle aktuálního počtu členů týmu. Obě vozidla mohou být přítomna pouze při velkých odevzdávkách. Pokud je třeba, aby se obě vozidla setkala, musí to udělat buď při velkých předávkách, nebo mimo prostor předávek štafety. 

Parkování na vyznačených místech

Některé předávky mají omezené možnosti parkování, proto bude nutno v některých případech parkovat podél silnice na krajnici. V případě nutnosti parkovat na krajnici musí vozidla vždy parkovat na pravé straně silnice, přičemž běžci běží na levé straně a také předávka je umístěna vlevo.

Řidiči vozidel

Řidiči vozidel nemusí být členy týmu. Pokud není členem týmu, řidič sice zabírá místo ve vozidle, ale běžci se nemusí střídat v řízení vozidla. 

Neoznačená vozidla

Každý tým má dovoleno používat při závodě max. 2 označená vozidla. Neoznačená vozidla mohou parkovat kdekoliv podél tratě, kde to umožňují pravidla silničního provozu, kromě prostoru předávek. Parkování při předávkách je limitováno, proto je určeno pouze pro označená vozidla týmů a pro organizátory.

Povzbuzování na trati

Vozidla mohou zastavit a povzbuzovat na trati svého běžce na jakémkoliv místě, které neomezuje dopravu a ostatní běžce.

Komunikace mezi vozidly

Může se stát, že na některých místech tratě nebudete mít mobilní signál. Proto je dobré mít ve vozidle telefony od více operátorů. Všechna telefonní čísla členů týmu mějte na jednom místě. Ujistěte se také, že jsou vaše telefony dostatečně nabité.

Úseky, na které nemají doprovodná vozidla přístup

Na trati se nachází úseky, kde organizátor nedovolí průjezd doprovodným vozidlům. Důvodem může být velmi úzká silnice nebo úplná neprůjezdnost Takovéto úseky sú označeny v itineráři tratě a v popisu úseku jsou instrukce, jakým způsobem se vozidlo dostane na další předávku. V popisu objížďky je i přibližný čas potřebný k přesunu vozidla na předávku. V případě porušení zákazu vjezdu doprovodných vozidel na označené úseky hrozí týmu diskvalifikace.

Zraněný běžec během závodu

Pokud se běžec zraní během závodu nebo odstoupí z jiných důvodů, může ho nahradit kterýkoliv člen týmu. Pokud se běžec zraní během svého úseku, kterýkoliv člen týmu může úsek doběhnout místo něho. Vždy však platí pravidlo, že jeden běžec nesmí běžet dva úseky za sebou (v tomto případě část úseku za zraněného běžce a hned potom svůj úsek) a celkově musí všichni členové týmu běžet stejný počet úseků +/- 1 úsek (tzn., že zraněného běžce musí nahradit vždy jiný člen týmu). Není možné během závodu vyměnit náhradníka (13 běžce) za zraněného běžce. Když se běžec zraní a odstoupí ze závodu, není možné, aby se do závodu později vrátil. Zranění běžce musí zástupce týmu bezodkladně hlásit organizátorovi závodu.

Stejné pravidlo platí při zranění běžce i v kategorii mix pouze s tím rozdílem že pokud dojde ke zranění ženy a po jejím odstoupení bude v týmu více mužů než žen, úseky za zraněnou běžkyni mohou absolvovat také pouze běžkyně z týmu. Minimálně 18 úseků v závodě musí uběhnout ženy, aby tým mohl být kvalifikován v kategorii C) MIX.

V případě zranění běžce, které vyžaduje rychlou zdravotnickou pomoc, volejte linku první pomoci a teprve potom nahlaste tuto skutečnost organizátorovi. V případě, že zranění běžce vyžaduje pouze ošetření zdravotníkem, volejte organizátorovi a dohodněte si postup nejrychlejší možné zdravotnické pomoci zdravotníky na trati běhu.

Běh v noci

Orientační seznam úseků, které se běží v noci, najdete v přehledu úseků a v kartě týmu před startem. Počet nočních úseků se může lišit pro každý tým v závislosti na tom, kdy tým startuje a jak rychle bude běžet. 

Během noci je běžec povinen mít u sebe čelovku. Ulehčí mu to orientaci ve tmě a zvýší to jeho viditelnost na silnici. Myslete i na náhradní baterie, resp. náhradní čelovku, viz doporučená výbava.

Předávky

Předávky jsou vyznačená území v délce 20 m, ve kterých se musí realizovat předání štafety mezi běžcem končícím svůj úsek a běžcem začínajícím svůj úsek. Začátek a konec tohoto území označuje silniční kužel. Tabule označující předávku bude na trati ve vzdálenosti 200 m před předávkou. 

Orientace na trati

K úspěšnému zvládnutí závodu je nevyhnutné dobře nastudovat tratě svých úseků. Je možné běžet svůj úsek i s částí itineráře, tedy s mapou a popisem. V případě, že je běžec zvyklý používat GPS navigaci, může si nahrát trať úseku GPS přístroje a běžet s ním. Doporučujeme nahrát si trať běhu, popřípadě souřadnice předávek do GPS přístroje umístěného v doprovodných vozidlech. Trať běhu je označena a na problematických místech stojí organizátoři. V případě, že by se tyto navigační možnosti lišily, je jejich důležitost v tomto pořadí:

1.    instrukce organizátorů
2.    označení tratě v terénu
3.    zakreslení tratě do mapy
4.    textové instrukce v itineráři
5.    GPS navigace

Sprchy a místa oddechu

Organizátor zabezpečí během nočních úseků společné místo na trati, kde bude možnost využít sprchy, a místo k oddechu pro členy týmu, kteří právě nezávodí. Místo je určeno tak, aby ho mohli využít všichni účastníci závodu.

Respektujte domácí obyvatele

Pokud se přesunujete po trati, je nutné si uvědomit, že jste návštěvníky měst a míst, kudy probíhá trať závodu, a proto je vhodné chovat se k domácím s respektem a úctou a zanechat za sebou pořádek. Rádi bychom po této trati běželi i v dalších letech, takže čím lepší dojem na trati zanecháme, tím nás budou následující léta srdečněji vítat.

Dodržujte především tyto instrukce:

  • nepoužívejte troubení a dálková světla během nočních hodin v obydlených částech tratě
  • neblokujte špatným parkováním domácí vozidla
  • neblokujte provoz zbytečně pomalou jízdou nebo nesprávným zastavením na krajnici.

Tento seznam nezahrnuje všechno, co byste neměli dělat během závodu při průjezdu osídlenými územími. Proto Vás prosíme, abyste zdravým rozumem zvážili to, co by se nelíbilo Vám, kdyby takovýto závod probíhal ve Vašem bydlišti. 

Dodržování pravidel na trati  

Všichni členové týmu, řidiči, vodiči, podporovatelé, fanoušci a rodinní příslušníci musí dodržovat pravidla závodu. V případě porušení pravidel členy týmu nebo lidmi jakkoliv spojenými s týmem bude následovat posouzení závažnosti porušení pověřeným organizátorem a případné potrestání týmu.  

Nahlášení události na trati

Pomozte i vy zvýšit bezpečnost závodu nahlášením týmů, které ohrožují sebe i jiných a také události na trati, které vyžadují pozornost organizátorů. Zástupci organizátorů budou rozmístěni po celé trati  a budou sledovat bezpečnost závodu a dodržování pravidel. Avšak z důvodu délky tratě nebudou schopni zachytit všechno, co se na ní děje. Proto prosíme všechny zúčastněné týmy, aby nám pomohli a nahlásili události nebo týmy, které ohrožují bezpečnost závodu nebo porušují pravidla v jakémkoliv směru. Ohrožení a porušení pravidel některým týmem organizátor posoudí a zaujme k němu stanovisko do vyhlášení výsledků. Poté může dojít k napomenutí nebo až k diskvalifikaci týmu, který pravidla porušil.

 

Od štartu 100 dnů 22 hodin 26 minut

 

      Mediální partneři