Hlavní pravidla běhu

2.1.1.  Každý běžec běží vždy jednotlivé úseky tratě odděleně.

V zásadě není možné, aby jeden běžec běžel dva úseky za sebou. Výjimku tvoří pouze nepřítomnost navazujícího člena štafety (postup je popsán v Propozicích).

V kategorii E) ULTRA mohou běžci běžet vždy dva úseky za sebou, pokud si tento způsob běhu nahlásili před startem a běží tak všichni členové týmu během celého závodu.

2.1.2.  Všichni členové týmu musí běžet stejný počet úseků +/- 1 úsek.

Tento počet se nevztahuje na běžce, který ze závodu odstoupil.

2.1.3.  Běžci běží v pořadí, v jakém jsou přihlášeni.

Toto pravidlo platí i pro 10 a 11-členné týmy. V tomto případě platí, že pokud již všichni členové týmu odběhli všechny své úseky, na zbývajících úsecích může být pořadí běžců libovolné, při zachování pravidel 2.1.1. a 2.1.2.

Další pravidla běhu

2.2.  Každý účastník běhu musí dovršit 18 let v době konání závodu. Výjimky jsou možné pouze v mimořádných případech a se souhlasem organizátorů.

2.3.  Pokud běžec sběhne z tratě, musí se po zjištění svého omylu na trať vrátit na tom samém místě, kde trať opustil. Může mu v tom pomoci týmové vozidlo, ale nesmí s běžcem nadběhnout vzdálenost, o kterou si prodloužil svůj úsek.

2.4.  Pouze jedno označené vozidlo z každého týmu má přístup do prostoru předávky a na parkoviště předávky. Na předávky, kde si štafetu předávají běžci z různých motorových vozidel, mají přístup obě označená motorová vozidla týmu. Počet předávek, při kterých se setkají obě označená vozidla týmu, nesmí být větší než 2 na takový počet úseků, kolik je v týmu běžců. 

  • Pokud je v týmu 12 běžců – na 12 úsecích se mohou obě vozidla potkat max. na 2 předávkách
  • Pokud je v týmu 11 běžců – na 11 úsecích se mohou obě vozidla potkat max. na 2 předávkách
  • Pokud je v týmu 10 běžců – na 10 úsecích se mohou obě vozidla potkat max. na 2 předávkách
  • Pokud je v týmu 9 běžců – na 9 úsecích se mohou obě vozidla potkat max. na 2 předávkách
  • Pokud je v týmu 6 běžců – na 6 úsecích se mohou obě vozidla potkat max. na 2 předávkách

Ve všech případech platí, že pokud si tým mění běžce ve vozidlech z důvodu zabezpečení rychlejšího přístupu k předávkám, z každého týmu má pouze jedno označené vozidlo přístup do prostoru předávky i na parkoviště a je jedno které.

2.5.  Označení vozidel musí byť umístěno viditelně z čelní strany vozidla, např. za čelním oknem, na čelním okně nebo na kapotě vozidla. Pokud tým používá pouze jedno vozidlo, obě označení musí být umístěna na jednom vozidle.

2.6.  Motorové vozidlo smí přivézt na předávku  běžce, který přebírá štafetu, a vysadit ho minimálně 50 m od předávky. Vozidlo běžce může zanechat v blízkosti předávky a hned se přesune na parkovací místo, kde počká na běžce, který dobíhá svůj úsek.

2.7.  Běžec na trati běží po silnici vždy vlevo, kromě případů, když organizátor v popisu tratě určí jinou možnost.

2.8.  Štafetový náramek týmu musí mít na sobě každý běžící člen týmu viditelně umístěn při běhu svého úseku a poslední běžec týmu ho musí donést do cíle.

2.9.  200 m před cílem se mohou připojit všichni členové týmu k běžci na posledním úseku a proběhnout společně cílem.

2.10.  Během závodu není dovolen doprovod běžce „tempovým“ vodičem – jiným běžcem (pokud nejde o běžce z jiného týmu, který běží regulérně svůj úsek) nebo cyklistou, případně doprovod běžce psem. Toto pravidlo se nevztahuje na slabozraké nebo nevidomé běžce, kteří tuto skutečnost musí nahlásit organizátorům před startem.

2.11.  Motorová vozidla nesmí doprovázet běžce během závodu, nesmí mu ani osvětlovat cestu během nočních úseků.

2.12.  Každý běžec musí mít během snížené viditelnosti reflexní vestu a v noci i čelovku a blikající světlo.

2.13.  Každý účastník závodu (i ten, který neběží) musí mít během snížené viditelnosti při vystoupení z vozidla na trati běhu na sobě reflexní vestu (i na předávkách).

2.14.  Běžec může mít doprovod během nočních úseků - běžce nebo cyklistu, při zachování pravidla 2.10., který může i nemusí být členem týmu, ale musí používat stejné bezpečnostní komponenty jako člen týmu. Doprovod musí běžet nebo jet za běžcem, který běží svůj úsek, nebo po druhé straně silnice.

2.15.  V případě, že tým běží ve výrazně lepších časech, než nahlásil před startem organizátorovi, má organizátor právo zastavit tým na předávce na čas nevyhnutný k přípravě tratě. Tento čas bude odečten od celkového času týmu.

2.16.  V případě, že tým běží ve výrazně horších časech, než nahlásil před startem, bude upozorněn na to, že mu hrozí diskvalifikace. Pokud tým nestihne doběhnout v časovém limitu a nestihne také předávku štafety do uzávěrky, bude ze závodu vyloučen. I v tomto případě může v závodě pokračovat, ale když závod dokončí, nebude oficiálně klasifikován.

2.17.  Běžec musí předat štafetu dalšímu běžci v pořadí, které v předávacím území určí organizátor. Předávací území je výrazně vyznačeno organizátorem a zabezpečeno osobou pověřenou organizátorem. Organizátor použije na vyznačení předávky silniční kužele popřípadě další prvky. V území předávky se smí během závodu pohybovat a nacházet pouze běžec, který štafetu přebírá a běžec, který štafetu odevzdává.

2.18.  Na trati není dovolena konzumace alkoholu.

Postihy za porušení pravidel 

2.19.1.  30 min penalizaci dostane tým, když se dopustí následujících přestupků:

-    není viditelně umístěno startovní číslo 
-    není viditelně umístěn štafetový náramek
-    člen týmu se svévolně vyskytuje a pohybuje v území předávky a není to běžec, který štafetu odevzdává ani běžec, který štafetu
     přebírá
-    porušení zákazu doprovodu běžce motorovým vozidlem
-    parkování motorových vozidel blíže než 50 m od prostoru předávky
-    nesportovní projevy, nebezpečná jízda doprovodného vozidla, nedodržování pravidel silničního provozu, nepřiměřeně hlasitá
     hudba během nočních úseků a jiné rušivé projevy pro domácí obyvatele, taktéž znevažující nápisy na vozidlech.

2.19.2.  60 min penalizaci dostane tým, když se dopustí následujících přestupků:

-    uběhnutí více úseků po sobě (porušení bodu 2.1.1.), popřípadě nedodržení 60 minutové přestávky v případě nepřítomnosti
     běžce, který má převzít štafetu na předávce
-    nedodržení stejného počtu úseků (porušení bodu 2.1.2.)
-    změna pořadí běžců v týmu (porušení bodu 2.1.3.)
-    doprovod běžce „tempovým“ vodičem nebo psem (porušení bodu 2.10.) 

2.19.3.  Organizátor může diskvalifikovat tým, který se dopustí následujících přestupků

-    vážné porušení pravidel, které narušuje průběh závodu
-    opakované porušení pravidel podle bodu 2.1. 
-    požívání alkoholu na trati
-    rozdíl výsledného času týmu větší než 4 hodiny oproti předpokládanému času týmu, vykalkulovaného na základě nahlášených
     časů členů týmu
-    start týmu dříve než mu byl dán pokyn ke startu 
-    dokázané poškozování cizího majetku nebo znečistění veřejného prostranství
-    nedodržení zákazu  průjezdu motorového vozidla označeným úsekem
-    dovezení běžce, který přebírá štafetu na předávku, neoznačeným vozidlem
-    převoz běžce motorovým vozidlem na úseku tratě, kde měl běžet

Organizátor může diskvalifikovat tým během závodu nebo v cíli bez předešlého varování.  Kromě toho má organizátor právo neumožnit start diskvalifikovanému týmu v příštím ročníku závodu.

Od štartu 100 dnů 22 hodin 26 minut

 

      Mediální partneři