Základní informace

Název: Biatec Race z Moravy do Prahy
Termín: 15. – 16.7. 2017
Start: Valtice
Cíl: Intercamp KOTVA Praha
Délka trati: 345 km
Trať: 95% tratě je po asfaltu, po silnicích 2. a 3. třídy
Převýšeni: celkové stoupání cca 5 100 m / celkové klesání cca - 5 100 m

Organizátor: Top Koncept s.r.o.
Výkonný ředitel závodu: Štefan Šogor

Kategorie

A) ALL 9 až 12-členné týmy bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví

B) ŽENY 9 až 12-členné týmy bez rozdílu věku a výkonnosti

C) MIX 9 až 12-členné týmy bez rozdílu věku a výkonnosti (počet žen musí být stejný nebo vyšší než počet mužů)

E) ULTRA 6-členné týmy bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví (ultramaraton)

Neoficiální kategorie:

S) SÓLO individuální běh celé tratě bez rozdílu věku, výkonnosti a pohlaví

Formát závodu

Biatec Race z Moravy do Prahy je závod týmů. Do závodu se přihlašují 6 a 9 až 12-členné týmy, které jsou zastoupené svým kapitánem. Vůči organizátorům kapitán zodpovídá za členy svého týmu. Trať tvoří celkem 36 úseků, různé délky a obtížnosti. Všechny úseky jsou dlouhé 7-12 km. V případě 12-členného týmu každý člen týmu uběhne štafetovým způsobem 3 úseky. V případě menšího počtu členů týmu uběhnou někteří běžci 4 úseky. Týmy v kategorii E) ULTRA jsou složeny z 6 členů a každý z nich absolvuje 6 úseků. 

Štafetový běh

Každý tým běží celou vytyčenou trať štafetovým způsobem tak, že každý úsek běží vždy jenom jeden člen týmu. Běžci běží v takovém pořadí, v jakém se přihlásili při registraci týmu. V kategorii E) ULTRA si týmy mohou zvolit způsob absolvování závodu tak, že každý člen týmu běží dva úseky za sebou. Způsob střídání si tým v této kategorii musí zvolit před startem a ten potom musí dodržovat všichni běžci během celého závodu.  

U 12-členného týmu člen s číslem 1 běží 1. úsek, 13. úsek a 25. úsek atd. Po uběhnutí svého úseku odevzdá 1. člen štafetu 2. členovi týmu, nasedne do svého vozidla, které na něj čeká, a s ostatními členy se přesune na místo další předávky. Tam se postup opakuje s 3. členem štafety. Po 6., 12., 18., 24. a 30. úseku následuje tzv. velká předávka štafety, na které se vystřídají týmová vozidla č. 1 a 2. Po šestém úseku nastupuje do závodu 7. člen týmu z vozidla č. 2 atd..

V případě menšího počtu členů týmu, zranění běžce v týmu nebo nestejného počtu běžců v motorových vozidlech, toto pořadí není zachováno a velké předávky vycházejí v jiných úsecích. 

Běžící člen týmu běží s reflexním náramkem, který slouží k předávce štafety. Štafetový náramek musí být viditelně umístěn během celého závodu. Předávka štafety je možná jenom ve vyznačeném úseku a za přítomnosti zástupce organizátora. 

Není možné, aby jeden běžec běžel kontinuálně více úseků za sebou. Výjimku tvoří jen případ, když v kategorii E) ULTRA běží všichni členové týmu tímto způsobem, tzn. po dvou úsecích.

Pokud by na předávce nečekal následující běžec, nesmí stávající běžec pokračovat v závodě, ale musí počkat na běžce, kterému má předat štafetu. Běžec, který štafetu převezme, může pokračovat v závodě bezprostředně po příchodu. Pokud by běžec, který má převzít štafetu, vůbec nepřišel, například v případě, že by se ztratilo doprovodné vozidlo a nenašlo místo předávky, může běžec, který běžel předcházející úsek pokračovat v závodě po 60 minutové přestávce. V tomto případě musí běžec zůstat v předávacím území 60 minut a může pokračovat v běhu po uplynutí této doby a se souhlasem organizátora. 

Trať běhu

Trať vede z 95% po asfaltových silnicích druhé a třetí třídy. Z důvodu zajištění bezpečnosti běžců obchází trať běhu frekventované silnice v maximální možné míře. Cca 5% tratě tvoří krátké úseky nezpevněných cest a úseky po silnicích první třídy. Jelikož není možné na tak dlouhé trati dopravu úplně vyloučit, běží se závod za plného provozu! V praxi to znamená, že se na silnicích setkáte s nevýrazným pohybem vozidel.

Organizátor podrobně charakterizuje každý úsek tratě – mapa úseku a předávky, výškový profil tratě, slovní charakteristika tratě pro běžce a pro motorová vozidla, obtížnost úseku apod. Tento popis v tištěné podobě společně s propozicemi tvoří tzv. PŘÍRUČKU, kterou si převezme kapitán týmu v tištěné podobě při prezentaci. Příručku v elektronické podobě zpřístupní organizátor všem kapitánům, jejichž tým startuje v závodě, po uzavření registrace. Organizátor může zpřístupnit příručku v elektronické podobě i dříve, a to pro kapitány, kteří mají zaplacený startovní poplatek, za účelem nastudování tratě. Nepůjde ale o finální verzi. Oficiální finální verze příručky je aktuální až v momentě startu prvního týmu, do této doby může organizátor dělat změny v propozicích, v pravidlech i na trati. V případě změn v příručce po prezentaci týmu, organizátor na startu odevzdá kapitánovi týmu seznam korekcí v tištěné podobě.

Orientace na trati

Za orientaci na trati zodpovídá každý tým samostatně. Pro úspěch v závodě je důležité nastudovat si důsledně trať, která je místy orientačně náročná. Organizátor zabezpečí přiměřené značení tratě a přítomnost navigátorů v problematických úsecích. 

Tým je zodpovědný za to, že jeho běžci poběží po správné trati určené organizátorem. Vozidla mohou počkat na běžce v problematických místech a ukázat mu směr. Pokud se běžec odchýlí od tratě, musí se vrátit na místo, kde z trati nesprávně odbočil. Dokonalé seznámení se se svým úsekem i celou tratí je nevyhnutný předpoklad úspěšného zvládnutí závodu! 

Kapitán družstva je zodpovědný za rozdělení členů týmu do jednotlivých úseků. Doporučujeme mu, aby si prověřil schopnost každého člena týmu orientovat se na trati. Během noci je běžec povinen mít na sobě čelovku. Ulehčí mu to orientaci ve tmě a zvýší to jeho viditelnost na silnicích a cestách.

Motorová vozidla týmu

Každý štafetový tým se během celého závodu přesouvá ve vlastních motorových vozidlech. Tým může použít k přesunu mezi dvěma předávkami max. 2 vozidla. Doporučujeme dvě 7 až 9-místná vozidla.  Tým se může rozhodnout, že bude používat jen jedno vozidlo k přepravě všech členů týmu, ale my tuto možnost nedoporučujeme.

Tým dostane před závodem od organizátora označení pro dvě vozidla, které mají právo dovézt a vyzdvihnout běžce na předávkách štafety. Označení pro vozidla jsou nepřenosná. Z každého týmu má vždy jen jedno motorové vozidlo přístup do prostoru a na parkoviště předávky. Na předávkách, kde si štafetu předávají běžci z různých motorových vozidel, mají přístup obě označená motorová vozidla týmu. 

Motorová vozidla se přesouvají po trati běhu. Některé úseky tratě jsou pro motorová vozidla neprůjezdné. Tyto úseky jsou vyznačeny v popisu tratě i s instrukcemi, kudy se má vozidlo pohybovat. Za nedodržení zákazu vjezdu na vyznačené úseky hrozí týmu diskvalifikace.

Bezpečnost

Je důležité, aby všichni účastníci závodu dodržovali pravidla silničního provozu. Proto musí běžec za snížené viditelnosti běžet povinně s reflexní vestou a v noci s čelovkou, blikačkami a dalšími reflexními prvky. Podle zákona o silničních komunikacích jsou reflexní prvky povinné při snížené viditelnosti, tedy během dne nejsou vesty povinné. Nad rámec zákona jsou za snížené viditelnosti reflexní vesty povinné pro všechny členy týmu na celé trati i na předávkách.

Bez ohledu na všechna bezpečnostní opatření je účast v běhu spojena s určitým rizikem, které si musí každý člen týmu uvědomovat a před startem osobně podepsat, že startuje na vlastní nebezpečí, tzv. PROHLÁŠENÍ ČLENŮ TÝMU.

Startovní čísla

Členové každého týmu jsou označeni startovním číslem 1 - 12. Na startovním čísle je uvedeno číslo týmu a pořadové číslo běžce týmu, např. 001/01 až 001/12. Startovní číslo musí mít být viditelně umístěno na svrchní vrstvě oblečení každého běžce během celého úseku, který běží.

Na startovních číslech jsou uvedena kontaktní telefonní čísla organizátorů závodu. Volejte na tato čísla v případě, že zaznamenáte porušení pravidel běhu, že zjistíte na trati nesprávné označení tratě nebo jiné nebezpečí nebo v případě, že se ztratíte. Použijte tato čísla i v případě nahlášení zranění člena týmu nebo jiné mimořádné události.

Mimořádné situace

V případě zranění běžce v týmu během závodu je třeba tuto skutečnost bezodkladně ohlásit organizátorovi. Pak zraněného běžce může nahradit libovolný člen týmu. Přitom pravidlo, že běžec nesmí běžet dva úseky za sebou, musí zůstat zachováno až do cíle závodu. Celkově musí všichni běžci týmu, kromě běžce, který ze závodu odstoupil, běžet stejný počet úseků +/- 1 úsek. Zraněný běžec už nesmí běžet žádný další úsek. V kategorii C) MIX musí zůstat zachován stejný nebo vyšší počet úseků, který běží ženy, tedy zraněnou ženu musí nahradit žena, jinak by byl tým přeřazen do kategorie A) ALL.

Organizátor není zodpovědný za zdržení se na trati, které je zaviněno nepředvídanou událostí nebo vzniklou dopravní situací, jako např. zavřené závory nebo červená na přechodě pro chodce. Toto zdržení není možno odečíst z výsledného času.

Čas startu týmu

Kapitán týmu je povinen nahlásit organizátorům při registraci nejlepší čas jednotlivých členů týmu dosažený na libovolné 10 km trati (ne starší jako 2 roky). Po sečtení časů nesmí být průměrný čas členů týmu na 10 km větší než 60 minut. V praxi to znamená, že tým by měl být schopen, podle zaběhnutých časů členů, zaběhnout trať závodu za max. 36 hodin.

Na základě nahlášených časů na 10 km a pořadí, v jakém členové týmu poběží, organizátor vykalkuluje předpokládaný čas doběhu do cíle, s ohledem na různé délky úseků a převýšení, a určí čas startu. 

Start týmů je 15.7. 2017 od 8:00 do 15.00 hod.

Předpokládaný čas doběhu do cíle je 16.7. 2017 od 13:00 do 20:00 hod.

Prezentace týmu

Každý kapitán týmu musí před startem absolvovat PREZENTACI TÝMU, kde si převezme všechny potřebné materiály ke startu závodu:

  • 14.7. 2017 od 18:00 do 22:00 hod se uskuteční prezentace a setkání kapitánů v blízkosti místa startu, příchod je možný průběžně
  • nejpozdější termín prezentace týmu je hodinu před určeným startem týmu v místě startu závodu.

Schůzka kapitánů je příležitost setkat se s organizátory závodu, místo prezentace novinek, prostor pro ujasnění si pravidel nebo pro konzultaci tratě i na diskusi. Pokud se kapitán nemůže prezentace zúčastnit, pověří jiného člena týmu zastupováním. Prezentace týmu považuje za skončenou, když kapitán týmu odevzdá prohlášení, podepsané všemi členy týmu, a proběhne kontrola povinné výbavy doprovodných vozidel.

Při kontrole, tzv. check-in, musí každé vozidlo předložit následující položky:

-    2 x čelovky
-    2 x blikačky na rameno
-    2 x reflexní běžecké vesty 

Povinná výbava motorového vozidla vyplývající z pravidel silničního provozu, jako jsou reflexní vesty pro každého člena posádky motorového vozidla, lékárnička apod. není součástí kontroly před startem. Pokud by ale došlo ke zjištění, že motorové vozidlo týmu nemá tuto povinnou výbavu během závodu např. při kontrole policejní hlídkou, může to znamenat, že tým nebude moci pokračovat v závodě.

Výsledný čas týmu

Výsledný čas týmu se měří kontinuálně, bez zastavení od momentu startu prvního člena týmu až po proběhnutí cílem běžce, který běží závěrečný úsek. Organizátor zabezpečuje oficiální měření jen výsledného času. Průběžné výsledky v jednotlivých úsecích organizátor negarantuje; pokud jsou průběžné výsledky zveřejňovány, jde jen o neoficiální orientační časy.  Kapitán týmu má k dispozici kartu týmu, do které si zapisuje průběžné časy svého týmu, pro kontrolu průběžných výsledků.

Maximální celkový čas pro absolvování závodu je 36 hod. Trať bude po stanoveném čase na jednotlivých úsecích postupně uzavírána. Po zavření jednotlivých úseků může tým pokračovat v běhu do cíle, ale už mimo oficiální závod.

Vyhlášení výsledků

Organizátor zabezpečuje zveřejnění oficiálních výsledků až v cíli závodu. Organizátor oznamuje výsledky ve všech vyhlášených kategoriích: A) ALL, B) ŽENY, C) MIX, E) ULTRA, S) SÓLO.  

 Vyhlášení výsledků se může uskutečnit v případě, pokud je prokazatelně určitelné pořadí prvních třech týmů v každé z oficiálních kategorií. Není podmínkou čekat na doběh všech týmů. 

 Každý běžec z týmu, který doběhne do cíle závodu, získá pamětní medaili. Tři vítězné týmy v každé kategorii získají trofej.

Protesty

Protest je statut, prostřednictvím kterého může běžec, člen kteréhokoliv týmu, protestovat proti porušení pravidel závodu a na základě kterého má právo organizátor zasáhnout do průběhu závodu nebo do oficiálních výsledků. Běžec, který chce podat protest, může tak učinit u organizátora během závodu, ale nejpozději do 30 min od proběhnutí jeho vlastního týmu cílem. Na podání protestu je nevyhnutné písemně podrobně charakterizovat událost nebo fakt, na který se protest vztahuje, uvést své jméno i název týmu, přiložit obrazovou dokumentaci (např. fotografii, pokud je k dispozici) a uvést pravidlo závodu, které bylo porušeno. Protesty mohou podávat jen řádně zaregistrovaní běžci, kteří se zúčastnili závodu. Organizátor do vyhlášení výsledků posoudí protest a zaujme oficiální stanovisko.

Kategorie S) SÓLO

Kategorie S) SÓLO je neoficiální, protože nesplňuje některé z výše uvedených kritérií v propozicích a pravidlech závodu.

Do této kategorie se přihlašují jednotlivci, kteří běží celou trať – všechny úseky.

Každý běžec v této kategorii má svůj vlastní podpůrný tým, který ho doprovází během celého běhu, tak aby byl běžec nezávislý na podpoře organizátorů.  Běžci se přihlašují jako kapitáni svého týmu.

Běžec běží celou trať s přestávkami na předávkách podle vlastního uvážení. Běžec je označený startovním číslem, dostane všechny instrukce k běhu jako každý tým v závodě, běží po vyznačené trati a může využít podporu určenou pro běžící týmy, např. oddechovou zónu.

Sólo běžce mohou doprovázet členové jeho týmu na kterémkoliv úseku, ale členové podpůrného týmu, nejsou označeni startovním číslem.

Start v kategorii S) SÓLO je 13.7. 2017 od 6:00 hod a přesný čas si určuje sólo běžec individuálně, tak aby splnil limit pro doběhnutí do cíle. Limit je určen na celkový čas 84 hodin a pro doběhnutí do cíle do 16.7. 2017, 20:00 hod.

Prezentace sólo běžců je možná těsně před startem.

Kategorie D) ELITE

Kategorie byla od roku 2016 zrušena.

Od štartu 100 dnů 22 hodin 30 minut

 

      Mediální partneři